N1,N6-бис(4-нитрозофенил)гексан-1,6-диамин

Патент на изобритение 2694841 от 17.07.2019
Авторы: Субоч Г.А., Гаврилова Н. А., Семиченко Е.С.